Oferta

Oferta

Obsługujemy podmioty o różnej formie prawnej i profilu działalności.

W ZAKRESIE USŁUG KSIĘGOWYCH:
 • prowadzimy księgi handlowe,
 • prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • prowadzimy ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzimy rozliczenia dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzamy zasady polityki rachunkowości, zakładowy plan kont,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • sporządzamy sprawozdania na potrzeby GUS
W RAMACH USŁUG KADROWO – PŁACOWYCH:
 • prowadzimy pełną dokumentację kadrową wraz z aktami osobowymi,
 • prowadzimy dokumentację związaną z umowami cywilnoprawnymi: zlecenia, o dzieło,
 • sporządzamy listy płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS i Urzędu Skarbowego obowiązkowe deklaracje i rozliczenia,
 • sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników
W RAMACH POZOSTAŁYCH USŁUG:
 • prowadzimy rozliczenia z tytułu dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • prowadzimy rozliczenia z otrzymanych dotacji ze środków publicznych i unijnych,
 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej.
DLACZEGO BIURO RACHUNKOWE ARACH?
 • niższe koszty w porównaniu do kosztów zatrudnienia własnego księgowego,
 • biuro rachunkowe nie idzie na urlop,
 • biuro rachunkowe nie choruje,
 • oszczędności na prasie fachowej, szkoleniach itp.